C++ Operatörler

Operatör, derleyiciye belli bir matematiksel veya mantıksal işlemi yapmasını bildiren simgedir. Operatörler bir bakıma fonksiyon olarak düşünülebilir, bu fonksiyonlar derleyiciye gömülü olmakla beraber her birini belli bir simge temsil etmektedir.

Atama Operatörü

= işareti programlama mantığında eşittir anlamına gelmez, atama anlamına gelir. Örnek olarak a adlı bir tamsayı değişkeni olsun. Bu değişkene 4 sayısının atanması gerekiyorsa bu şekilde atama gerçekleştirilir a = 4; Atama işlemleri sağdan sola olacak şekilde gerçekleştirilir.

Tek bir deyimde birden fazla değişkene atama da yapılabilir. Buna çoklu atama denir. Bu işlem de aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir.
a = b = z = 33;
Atama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir noktada atama yapılan değişkenin veri tipinin değerle aynı veri tipinde olması gerek.
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
  int a;
  a = 1.23;
  cout << a;
  return 0;
}
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekran çıktısı olarak "1" tamsayısı çıkacaktır. Ancak a değişkenine atanan değer, küsüratlı bir değer. Burada yaşanılan sorun veri kaybıdır. Bu sorunu çözmek için gereken a değişkenin veri tipini float yapmaktır. Diğer atama operatörlerine yazının sonlarında değinilecektir.

Aritmetik Operatörler

Operatör İşlem İşlem Adı
+ a + b Toplama
- a - b Çıkarma
* a * b Çarpma
/ a / b Bölme
% a % b Mod Alma

Artım ve Azaltım Operatörleri

Artım operatörü (++) şeklindedir ve değilenin değerini 1 arttırır, aynı şekilde azaltım operatörü (--) şeklinde kullanılır ve değişken değerini 1 azaltır. Bu operatörler değişkenin ya önüne ya da sonuna yazılır. Önüne ya da sonuna yazılmasına göre de işlem değişir.

Operatör Yapılan İşlem İşlem Sırası
++a a = a + 1 İlk önce operatör işlemi gerçekleşir (arttırılır) daha sonra değişken çağrılır.
a++ a = a + 1 İlk önce değişken çağrılır sonrasında operatör işlemi gerçekleşir (arttırılır).
--a a = a - 1 İlk önce operatör işlemi gerçekleşir (azaltılır) daha sonra değişken çağrılır.
a-- a = a - 1 İlk önce değişken çağrılır sonrasında operatör işlemi gerçekleşir (azaltılır).
Daha iyi anlaşılması için aşağıdaki kodu inceleyin.
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
  int x = 1;
  int y = 1;

  cout << ++x << endl;
  cout << y++;

  return 0;
}
Ekran çıktısı:
1
2
şeklinde olacaktır.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, iki değer arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Operatör Karşılaştırma Açıklama
== a == b a değeri ile b değeri eşit mi?
!= a != b a değeri ile b değeri eşit değil mi?
> a > b a değeri, b değeriden büyük mü?
&lt a &lt b a değeri, b değerinden küçük mü?
&lt= a &lt= b a değeri, b değerinden küçük mü ya da eşit mi?
>= a >= b a değeri, b değerinden büyük mü ya da eşit mi?
Eğer karşılaştırmalar doğru ise true değeri, yanlış ise false değeri döndürür. Karşılaştırma operatörleri genelde koşul yapılarında kullanılır.

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler, ve, veya, değil işlemlerini gerçekleştiren operatörlerdir.

VE (&&) operatörü
a b a && b
true true true
true false false
false true false
false false false
VEYA (||) operatörü
a b a || b
true true true
true false true
false true true
false false false
DEĞİL (!) operatörü
a !a
true false
false true

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme